ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กชกร ธิปัตดี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
2 การพัฒนาวินัยของนักเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ความรับผิดชอบ และวินัยในการทำงานกลุ่มของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2547
4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ที่เรียนโดยเน้นกิจกรรมที่เป็นภาระงาน กับเน้นกิจกรรมที่เป็นหัวข้อเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
5 ครอบครัวกับการพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดนครปฐม
6 ครอบครัวกับการพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2539
7 การสร้างหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างซับซ้อนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
8 การสร้างหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างซับซ้อน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
9 การสร้างหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างซับซ้อน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ปี พ.ศ. 2530
10 ความคาดหวังของเจ้าของสถานประกอบการ และครูช่างอุตสาหกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการฝึกงานอาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียนแผนการเรียนช่างอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ที่เรียนโดยเน้นกิจกรรมที่เป็นภาระงาน กับเน้นกิจกรรมที่เป็นหัวข้อเรื่อง
12 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
13 การพัฒนาวินัยของนักเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
14 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ความรับผิดชอบ และวินัยในการทำงานกลุ่มของนักเรียน