ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กชกร ดิเรกศิลป์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2555 2
3 2554 3
4 2553 3
5 2551 2
6 2549 2
7 2546 2
8 2545 1
9 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาผลของกลิ่นมะนาวต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและการสร้างภูมิคุ้มกันในสุกรหย่านม
ปี พ.ศ. 2555
2 การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1
3 การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาผลของกลิ่นมะนาวต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ค่าเลือด และการสร้างภูมิคุ้มกันในสุกรหย่านม
5 การศึกษาประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อ DUALGUARD® ในการทำความสะอาดโรงเรือน
6 การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาผลของกลิ่นมะนาวต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ค่าเลือด และการสร้างภูมิคุ้มกันในสุกรหย่านม
8 การศึกษาประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อ DUALGUARD® ในการทำความสะอาดโรงเรือน
9 การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N1
ปี พ.ศ. 2551
10 การเฝ้าระวางการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนกใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการตรวจแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1 ในสัตว์เลี้ยง
11 การเฝ้าระวางการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนกใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการตรวจแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1 ในสัตว์เลี้ยง
ปี พ.ศ. 2549
12 การเฝ้าระวางการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนกใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการตรวจแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1 ในสัตว์เลี้ยง
13 การตรวจหาไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 โดยวิธี Real time reverse transcription polymerase chain reaction (RRT-PCR) assay ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อใช้ในการควงคุมป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน
ปี พ.ศ. 2546
14 เปรียบเทียบความชุกของการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในกระแสเลือดของสุกรอนุบาลระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีอาการทางประสาท
15 ตรวจหา RNA ของไวรัชพีอาร์เอสในกระแสเลือดของหมูอนุบาลที่มีหรือไม่มีอาการทางระบบประสาท โดยวิธี RT-PCR
ปี พ.ศ. 2545
16 ตรวจหา RNA ของไวรัชพีอาร์เอสในกระแสเลือดของหมูอนุบาลที่มีหรือไม่มีอาการทางระบบประสาท โดยวิธี RT-PCR