ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถิติ

จำนวนงานวิจัยทั้งหมด
alt
541,034
หน่วยงาน
จำนวนนักวิจัยทั้งหมด
alt
389,457
จำนวนผู้เข้าชม
4,476,748
ผู้เข้าชม
จำนวนงานวิจัยจำแนกตามปี
นักวิจัยที่มีผลงานมากที่สุด
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7611
  7611
 • 3539
  3539
 • MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam 2557
  2557
 • งบประมาณแผ่นดิน 2105
  2105
 • PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik 1707
  1707
จำนวนงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนนักวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนคำค้นสูงสุด
งานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุดประจำเดือน กรกฎาคม 2563
# หัวเรื่อง จำนวน
1 การพัฒนาบุคลากร ICT ของประเทศไทยปี 2548-2557 51
2 การซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1332 : ศึกษาเชิงวิเคราะห์และทางกฎหมายเปรียบเทียบ 41
3 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดนมพร้อมดื่ม ของสหกรณ์โคนม พัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง 35
4 ปัญหาการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 33
5 เจตคติต่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ / ฉัตรชัย ปันชาติ 33
แสดงทั้งหมด