ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ

3 พฤษภาคม 2559

 

การเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน TNRR กับ สมาชิกเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
----------------------------------------------
      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์สารสนเทศการวิจัย  ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ ได้จัดการอบรมเชิงปฏฺิบัติการ 
การเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยข้ามหน่วยงาน TNRR กับ สมาชิกเครือข่ายวิจัยภูมิกาค: ภาคเหนือ  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

   

ภาคเช้า:
ประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยให้ความรู้ความเข้าใจ เหตุผลของการเชื่อมโยงภายใต้
เครือข่ายงานวิจัยภูมิภาคพร้อมด้วย นายเอนก บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ วช. และนำเสนอข้อมูลภาพ
รวมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการวิจัยภายใต้การดูแลของศูนย์สารสนเทศการวิจัย

   
 

ภาคบ่าย:
นางสาวดารารัตน์ ดิษบรรจง หัวหน้าฝ่ายเชื่อมโยงสารสนเทศการวิจัย เป็นวิทยากรบรรยาย ความเป็นมาของความร่วมมือ การเชื่อมโยง การเป็นส่วนหนึ่งของ
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR โดยได้บรรยายหลักการทำงาน วิธีการดำเนินงานและวิธีการเชื่่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยด้วยระบบ IRDC2.0 ที่สามารถทดสอบ
และทำการเชื่อมโยงได้ทันที โดยมีการสาธิตปฏิบัติการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลได้ทันที

   

   

ทั้งนี้ การเชื่อมโยงเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว การใช้งานมีระบบที่ง่าย ที่สำคัญใช้งานได้ฟรี สามารถสมัครเป็นสมาชิกนำเข้าข้อมูลได้ทันที
โดยดูจากตัวอย่างคู่มือ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://irdc.nrct.go.th/
---------------------------------------


ในโอกาสนี้ ศสจ.วช. ขอขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายฯ และสมาชิกเครือข่ายที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หน่วยงานวิจัยภูมิภาคจะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และส่วนร่วมในการพัฒนาข้อมูลงานวิจัย เพิ่มขีดความสามารถไปสู่การถ่ายทอดและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ขอขอบคุณครับ/ค่ะ
---------------------------------------


ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.