ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

Gold Award 2017 จมูกอิเล็กทรอนิกส์

30 เมษายน 2561

นวัตกรรม "เครื่องมือตรวจสอบความหอมของข้าวแบบพกพา" (Electronic Nose)

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความหอมของข้าวแบบพกพา
โดยใช้หลักการเดียวกับเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความหอมของข้าวในพื้นที่ต่างๆ หรือในภาคสมาคม โครงสร้างของเครื่องตรวจสอบ
ความหอมแบบพกพาประกอบไปด้วย Sensor 8 ชุด วัดความชื้น อุณภูมิที่ได้รับจากโปรแกรม Smart E - Nose ในการทดสอบ เพื่อจำแนกกลิ่นที่ต่างกัน

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการนี้จะหน้าที่แทนจมูกมนุษย์ในการจำแนกกลิ่นของข้าวหอมพันธ์ุต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวทำให้สามารถ
คัดเลือกลักษณะกลิ่น ความหอมได้รวดเร็ว

งานวิจัยนี้ ได้รับรางวัล Gold Award ในการประกวด Thailand Resarch Expo 2017
วิจัยพัฒนาโดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว
โทร.02-577-1688-9
email: ptt_rrc@rice.mail.go.th

-------------------------------------------------------