ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

โครงการวิเคราะห์สังเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

19 มกราคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561
"โครงการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยในระบบสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล วช. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์"

ในการนี้ ศสจ.ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ศสจ. เข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การวเิคราะห์สังเคราะห์ในแต่ละประเด็นเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการทำงานในรูปแบบของการวิเคราะห์สังเคราะห์

นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านระบบวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญณี แนรอท บรรยายและเป็นวิทยากร

บรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

จัดโดย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.
อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สังเคราะห์ ครั้งที่ 1/2561
8-9 มกราคม 2561 อาคาร วช.1