ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาคใต้

27 ธันวาคม 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยในเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ร่วมกับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U309 ชั้น 3 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา

       

           ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์                                       รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่                                   ประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้
                         กล่าวต้อนรับ                                                               กล่าวรายงานและการอบรม

       

นายเอนก บำรุงกิจ
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.

วิทยากร ให้ความรู้ เรื่องการบริการของศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

        

นางสาวดารารัตน์ ดิษบรรจง

หัวหน้าฝ่ายเชื่อมโยงสารสนเทศการวิจัย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (วช.)
วิทยากร เสริมสร้างความรู้ การใช้เครื่องมือ IR Data Center
กับการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัย กับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)

บรรยากาศการอบรม และหน่วยงานวิจัยภาคใต้ ที่เข้าร่วมการอบรม

        

          

มีหน่วยงานในระบบวิจัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 31 คน จำนวน 18 หน่วยงาน ขยายผลการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัย
กับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เพิ่มขึ้น จำนวน  3  หน่วยงาน 

  • วิทยาลัยชุมชนสตูล
  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนนี นครศรีธรรมราช
  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนนี ยะลา

          

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้
มหาวิทยาลัยหาดใหญ๋ จ.สงขลา

---------------------------------------------------------------------------

ติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่