ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาคอีสาน

29 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย ร่วมกับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร วช. 3 วช.


-----------------------------------------------------------------
ประธานกล่าวเปิดงานโดย นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์ ผู้เชียวชาญด้านระบบวิจัย วช.

รศ.ดร.ชัยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้กล่าวรายงานและต้อนรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานวิจัย

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย กล่าวบรรยาย และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบที่ ศสจ.ดูแลและให้บริการ


หน่วยงานวิจัยส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความคุ้นเคย ติดตามสอบถามข้อมูล
ปัญหาในการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การนำเสนอผ่าน ระบบ TNRR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคเช้า: เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเชื่อมโยง โดย น.ส.ดารารัตน์ ดิษบรรจง หัวหน้าฝ่ายเชื่อมโยงสารสนเทศการวิจัย

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.