ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)
Research Informaiton and Data Center (RIDC)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand
-----------------------------------------------------------------
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย มีหน้าที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550 คือ เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลงานวิจัยที่สมบูรณ์และทันสมัย
โดยให้ข้อมูลองค์ความรู้ด้านงานวิจัย ให้สืบค้นอ้างอิงใช้ประโยชน์ได้ร่วมกัน และปรากฏเป็นเกียรติคุณแก่นักวิจัยผู้พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยให้ประเทศ

ศสจ. ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีบทบาทในการพัฒนาระบบสารสนเทศนำไปสู่การให้บริการอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมภายใต้แนวคิด e-Goverment ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานวิจัย จากการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการนำข้อมูลผลงานวิจัยมาปรับใช้ เชื่อมโยงฐานข้อมูล และนำเสนอสู่สาธารณชน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างกว้างขวาง และสามารถสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ระบบการให้บริการที่อยู่ในการกำกับการดูแลให้ข้อมูลด้านการวิจัย มีดังนี้สำหรับผู้ที่มีปัญหารการใช้งานในระบบใด สามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.
โทร.02-561-2445 ต่อ 703,704,708 และ 720
ridm@nrct.go.th

Update 20/09/2018