ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทยถึงการต่อยอดงานวิจัยไทยให้เป็นมาตรฐานสากล ว่า "ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆอย่างมาก เนื่องจากมองว่างานวิจัยจะสามารถนำไปต่อยอดเป็นนโยบายในระดับประเทศ และขับเคลื่อนสังคมในทุกด้านได้ ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเชื่อว่า งานวิจัยยังเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาบุคลากรที่สำคัญของไทย ทำให้ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆและนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลเตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ในปีหน้า( 2559) พร้อมทั้งหารือร่วมกับนักวิจัยในด้านต่างๆ ให้เห็นความสำคัญของการใช้คำศัพท์ในผลงานวิจัย ลดการใช้ศัพท์ทางเทคนิค เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายมากขึ้น และนำไปสู่การปฎิบัติต่อไป"

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ความเป็น "เอกภาพ" ของระบบวิจัย ผมพูดว่าระบบวิจัยนะครับไม่ใช่แค่งานวิจัย เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือในการหาความรู้ แก้ปัญหา และพัฒนา ส่วนระบบวิจัยเป็นการบูรณาการงานด้านต่างๆ ให้เห็นภาพทั้งหมด บรรไดขั้นแรกของการกำหนดทิศทางของการวิจัย คือระบบวิจัยต้องเป็นเอกภาพก่อนอย่างในอดีต องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยไม่ว่าจะเป็น วช. สกว.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) หรือองค์กรอื่นๆ ต่างคนต่างทำงานของตัวเอง มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยในกรม กระทรวง ต่างก็ทำการวิจัย ต่างองค์กรมีองค์ความรู้ ประโยชน์ที่ได้ จึงกระจัดกระจายไม่สามารถมาผนวกรวมกันได้ ดังนั้นเอกภาพเป็นเรื่องแรกที่ต้องสร้างให้องค์กรเหล่านี้ สามารถทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ เป็นชิ้นเป็นอันที่สังคมสามารถรับรู้ และเข้าใจได้ง่าย

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (สวทช.)
"ความสำเร็จจากการพัฒนานี้ จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยสามารถยกระดับขึ้นเป็นหนึ่ง ในศูนย์กลางนวัตกรรม (Innovation Hub) ของภูมิภาคได้ในที่สุด ผมได้วางนโยบายให้ สวทช. เป็นองค์กรเปิด พร้อมให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา แลผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้าถึง ติดต่อ สวทช. ได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาธุรกิจ เอาทรัพย์สินทางปัญญาที่เรามีอยู่ไปทำประโยชน์จนถึงการปรึกษา ขอคำแนะนำต่างๆ ก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ โดยเจ้าหน้าที่ของ สวทช. พร้อมจะต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน"

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ (สกว.)
“สกว. ยินดีให้การสนับสนุน คอบช. อย่างเต็มที่ จะเป็นหน่วยงานในการจัดการให้ทุนวิจัย พัฒนานักวิจัย การสร้างนักวิจัย และเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับ คอบช.” สกว. ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งทั้งในนามของ คอบช. และ สกว. เพื่อก็ให้เกิดสิ่งที่เป็นคำขวัญของ สกว. คือ เพื่อสร้างสรรปัญญา พัฒนาประเทศไทย

ดร.พีรเดช ทองอำไพ (สวก.)
“ตอนนี้ลูกค้าของเรา คือ “นักวิจัย” นักวิจัยต้องได้รับความพึ่งพอใจต่างๆ ของระบบการให้บริการ Service เช่น การเข้ามาที่เดียว จัดการได้ทั้งหมดของระบบงานวิจัย” “ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยที่สำคัญ คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อการเชื่อมโยงที่ง่าย และสะดวกกับการให้บริการสำหรับนักวิจัย”


ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพรวมข้อมูลงานวิจัย

สถิติงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
สถิติงานวิจัยจำแนกตามปี
สถิติงานวิจัยจำแนกตามภูมิภาค